Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Երդմնողն հարկաւոր է երդմնիլ առաջի ատենի իշխանի եւ միոյ գծագրի դնելով աջու ձեռն իւր ՚ի վերայ Սուրբ կտակարանի, եւ ձախոյ ձեռն ՚ի վերայ կրծոց իւրոց, եւ պարզ բառիւ բերանով իւրով խոստովանիլ զոր ինչ երդմնելոց է, եւ խոստանալ զոր ինչ կատարելոց է, յետոյ խոնարհիլ համբուրել կտակարանն եւ ձեռնադրել թուղթն, որում բանք ՚ի բերանոյ երդման իւրոյ գտցի Շարադրեալ, այսպէս կատարումն լինի երդման:

Օրինակ երդման Հայրապետին եւ կամ փոխանորդին իւրոյ: