Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ես Սեղբեստրոս շնորհօքն զԱստուծոյ արք Եպիսկոպոս Աղձնու, խոստովանիմ առաջի Աստուծոյ եւ առաջի ձեր եղբարք, եւ երդնում ՚ի վերայ Սուրբ կտակարանիս, որ եմ ծնունդ սեպհական ազգէն հայոց հաւատացեալ ՚ի Քրիստոս աւանդութեամբն Հայաստանեաց սուրբ եկեղեցւոյ շնորհօքն Աստուծոյ արք Եպիսկոպոս Աղձնու եւ փոխանորդ ծայրագոյն Հայրապետին եւ եղբայրակից իմոց Եպիսկոպոսաց ամենայն հայոց խոստանամ առաջի Աստուծոյ եւ ձեր, զի կալով մնասցեմ հաստատուն ՚ի վերայ այսմ հաւատոյս եւ սիրոյ ՚ի վերայ ազգին իմոյ, եւ հնազանդ Օրինացն կարգադրութեանն տանն հայոց զամենայն աւուրս կենաց իմոց:

Վկայեմք, որ երդմնեաց
եւ ձեռնադրեաց.
Շմաւօն իշխան.
Մաղաքիայ Գծագիր.
Սեղբեստրոս արք
Եպիսկոպոս.

Օրինակ երդման Տանուտերաց: