Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ գուցէ զի նախարարութիւնն Հայաստանեաց լինիցի ժառանգաւոր, յայնժամ բարձցի զօրութիւնն խորհրդակցաց ՚ի ծածուկ խորհրդարանի ժամանակն, զամենայն աւուրս կենաց նոցայ, եւ տացցի զօրութիւն նոցայ միմիայն երիս ամ ժամանակօք, եւ ՚ի լրմանէ ժամանակին, եւ կամ ՚ի պատճառէ մահուան եւ մեղաց պակասելոյն ՚ի տեղի նորայ ընտրեսցի այլոք ՚ի Տանէն Հայոց, եւ հաստատեսցի նամակօք երիս ամ ժամանակաւ: