Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի որում աւուր որ պատուեսցի ոմն նախարարութեան նամակօք ՚ի Տանէն Հայոց ժառանգաւոր ՚ի միջոց երեսուն աւուր ժամանակի ընտրեսցի տեղակալ նորայ ՚ի ցեղէ նոյնոյ առն, այլ եթէ ունիցի անդրանիկ, եւ կամ երէց որդի միոք այլոց, եթէ ոչ կարող է ընտրել ՚ի յարենէ նորայ, այս մտածութեան եթէ ժամանակ ընդ ժամանակս յապա՛ ծնցի որդի, նայ լինիցի ժառանգ, զի տեղի նախարարի մերոյ մի՛ մնասցէ դատարկ: