Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան Աշխարհին Գուգրաց Հայոց եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ առ քեզ Տեառն Յարութիւն ՚ի քաղաքէն Լօռէ, եւ ՚ի վերայ երդման քոյ հաստատելով հաւատն քոյ տուաք քեզ նամակ Շնորհաց եւ պաշտօն իշխանութեան. պաշտօնն երկրորդ խորհրդակցութեան ՚ի ծածուկ խորհրդարանն պատուելի նախարարին հայոց, յիշեցուցանելով ՚ի մէջ ամենայն խորհրդոյ անխախտելի յօրէնս հայոց. զի ամենայն գործ որ ելցէ ՚ի ծածուկ խորհրդարանէ նախարարին հայոց անթերի համեմատեսցի ըստ Օրինօքն Հայաստանեաց, նա՛եւս տուաք իշխանութիւն քեզ Յարութիւնիդ կալ եւ մնալ ՚ի վերայ աթոռի իշխանութեան խորհրդի զամենայն աւուրս կենաց քոյ, եթէ մի՛ իջուսցէ քեզ գործ ձեռաց քոց եւ բնական մահն քոյ, եւ պահեա՛ հաստատութեամբ ՚ի մէջ սրտի քոյ հնազանդութիւն քոյ Օրինաց եւ Տանն Հայոց, մի՛ լիցի խորհուրդ քոյ երբէք ՚ի վերայ զոր ինչ բանի եւ գործոյ որ իցէ ընդ դեմ Օրինաց հայոց: Այսպէս առ երրորդ եւ չորրորդ մինչեւ երեքտասաներորդ խորհրդակիցս, գրուեցաւ ՚ի դրունս բարձրագահ եւ բարեվարք Տանն Հայոց այսմ աւուր յամսեանն յունվարի մին յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1773:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Միքայէլ իշխան,
Մանուէլ Գծագիր.
Սեղբեստրոս արք Եպիսկոպոս,
Երկրորդ տանուտէր,
Վրթանէս Կաղնոյ
երրորդ տանուտէր,
Գալստան Կաղզվանու
չորրորդ տանուտէր:

Օրինակ նամակի պետ դատաւորութեան: