Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեանն Կիլիկիոյ հայոց ՚ի վերայ արժանաւորութեան քոյ եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ առ քեզ Մաղաքիայ Մալաշակերտու, եւ հաւատացաք հաւատարմութեամբ կալոյ քոյ ՚ի վերայ երդման քոյ` տուաք քեզ նամակ շնորհաց եւ պաշտօնի մայր դարաւորութեան ժամանակաւ երիս ամաւ, զի նստցիս ՚ի աթոռ դատաստանի հանդերձ խորհրդակցօք մէջ յԱպարանի դատել զմեղաւորս ըստ Օրինօքն Հայաստանեայց, ՚ի վերայ ամենայն բնութեան մարդոյ ՚ի յերեսս Երկրին Հայոց, տուաք իշխանութիւն քեզ ունիլ ժամանակի վճռոյ կամս երկուս, եւ խորհրդակիցք քոյ կամս մի, եւ ՚ի կարգադրութենէ Օրինաց մերոց փակեցաք ակն եւ ձեռն քոյ` զի մի տեսանելով զերեսս մարդոյ ողորմեսցիս եւ խստանացուցանես սիրտ քոյ առ գանգատօղ եւ դատախազս եւ մի՛ ընդունեսցես լոման մի կաշառ ՚ի վերայ իրաւանց եւ արդարութեան եթէ ո՛չ ՚ի զօրութեն է բանական հոգոյ ունկնդիր լինիցիս բանից գանգատօղաց եւ դատախազից ո՛վ ոք որ իցէ, եւ արասցես իրաւունս եւ արդարութեամբ հատանեսցես վճիռ ՚ի վերայ գործոց ձեռաց եւ բանից, ըստ իւրաքանչիւր գործոց ըստ Օրինօքն Հայաստանեաց, գրուեցաւ ՚ի դրունս բարձրագահ եւ բարեվարք Տանն Հայոց այսմ յամսեանն յունվարի մին յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1773:
Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Միքայէլ իշխան,
Մանուէլ Գծագիր.
Սեղբեստրոս արք Եպիսկոպոս,
Երկրորդ տանուտէր,
Վրթանէս Կաղնոյ
երրորդ տանուտէր,
Գալստան Կաղզվանու
չորրորդ տանուտէր:

Օրինակ նամակի դպրութեան Ատենաբանից: