Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւնն ժողովրդեան ՚ի գաւառէն Բզնունեաց եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ ընդ քեզ Տեառն Միքայէլ Գինունիդ, եւ երդմնելով քոյ առաջի ատենի տանուտէրաց հայոց, հաստատեցաք ՚ի սիրտս մեր հաւատարիմ քեզ ՚ի վերայ Տանն Հայոց, տուաք պաշտօն դատաւորութեան քեզ ՚ի վերայ քաղաքին յԵրեւանու ՚ի Աշխարհն Արարատու Հայոց, ժամանակաւ երիս ամաւ, զի Օրինագէտ Միքայէլ Գինունիդ նստցես ՚ի յաթոռ պետ դատաւորի եւ ընդ խորհրդակցօք դատաւորօք դատեսցես ՚ի վերայ ամենայն բնութեան մարդոյ բնակեալ ՚ի վիճակս քաղաքին յԵրեւանու, ըստ Օրինօքն Հայաստանեաց տուաք հրաման քեզ զի ընդունեսցես խորհրդակից քեզ եւ եղբայրակից դատաւոր ՚ի պաշտօն խորհրդակցութեան ութն արանց բարեաց Օրինագիտաց ՚ի սեպհական ազգէն հայոց եւ ՚ի միջէ բնակօղաց ՚ի վիճակս քաղաքին Երեւանու, եւ ՚ի ընտրօղութենէ եւ նամակ պաշտօնէիւք ձեռնադրեալ ՚ի խոհեմազարդ զինուորական իշխանէն եւ խորհրդակցէ իւրմէ յԵրեւանու, դատել ժողովուրդս ժամանակաւ երիս ամաւ, տուաք իշխանութիւն քեզ զի տացես իշխանութիւն պաշտօնի առ դպիրս եւ գծագիրս կալ ՚ի պաշտօնս դպրութեան եւ գծագրութեան առաջի ատենի դատաստանի յԵրեւանու, վեց դպրիս եւ երեք գծագիրս, ամենեքեան սեպհական ազգէն հաւատացեալ ՚ի Քրիստոս ըստ Օրինօք Հայաստանեաց տուաք իշխանութիւն քեզ ունիլ կամս երկուս ՚ի ժամանակի վճռոյ եւ ՚ի կարգադրութենէ Օրինացն հայոց, փակեցաք ակն եւ ձեռն քոյ զի մի՛ հայեսցես երեսս եւ արժանաւորութիւնս գանգատօղի եւ դատախազի, եւ մի՛ ընդունեսցի ձեռն քոյ կաշառս ՚ի վերայ իրաւանց, կալով մնասցես ՚ի աթոռ դատաստանի դատել քաղցրութեամբ ժողովուրդն վիճակին յԵրեւանու ըստ Օրինօքն Հայաստանեաց հաւատարմաբար Տանն Հայոց, գրուեցաւ ՚ի դրունս բարձրագահ եւ բարեվարք Տանն Հայոց այսմ աւուր յունվարի ամսի մին յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1773:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Միքայէլ իշխան,
Մանուէլ Գծագիր.
Սեղբեստրոս արք Եպիսկոպոս,
Երկրորդ տանուտէր,
Վրթանէս Կաղնոյ
երրորդ տանուտէր,
Գալստան Կաղզվանու
չորրորդ տանուտէր:

Օրինակ նամակի Սպարապետութեան: