Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւնն ժողովրդեան ՚ի Աշխարհէն Վասպուրականի, եւ թուղթ փոխանորդութեան իւրեանց առ քեզ Տեառն Սիմէօն ՚ի գեղջէն Աղձնու, եւ երդմնիլն քոյ առաջի ատենի տանուտերաց հայոց` հաստատեցաք ՚ի միտս մեր հաւատարիմ քոյ լինիլ, տուաք իշխանութիւն քեզ պաշտօն սպարապետութեան ՚ի վերայ զօրաց հայոց ժամանակաւ երիս ամաւ, զի դու քաջախոհեան Սիմէօնդ Աղձնու կացցես եւ մնասցես Սպարապետ եւ հրամայեսցես ՚ի վերայ գնդոց զօրաց եւ զօրավարաց եւ ամենայն զօրութեան, զոր ինչ յանձնեսցի ՚ի քեզ նախարարն հայոց, եւ ջանասցես ՚ի գործ ըստ Օրինացն Հայաստանեաց առ որում հրամայէ քեզ պատուելի նախարարն Հայոց, բայց իշխելոյ ՚ի վերայ Տանն Հայոց, տուաք իշխանութիւն քեզ բանիւ եւ երկաթիւ կապել զօրաց եւ զօրապետաց յանդգնօղաց հրամանի քոյ այսմ մտածութեամբ զի հատուցանես ըստ իւրաքանչիւրոյ վնասն կալանաւորութեան նոցայ, եթէ կալանաւորին ելցեն ՚ի ատենէ դատաստանի անպարտ, տուաք իշխանութիւն քեզ պահելոյ հաստատուն ամենայն հատոր յօրէնս Հայաստանեաց ՚ի վերայ ամենայն զինուորաց քեզ յանձնեցելոց ըստ արժանեաց գործոց ձեռաց ըստ իւրաքանչիւր գործոց դատաստանաւ վճռով ըստ Օրինօք, գրուեցաւ ՚ի դրունս բարձրագահ եւ բարեվարք Տանն Հայոց այսմ աւուր յունվարի ամսի մին. յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1773:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Միքայէլ իշխան,
Մանուէլ Գծագիր.
Սեղբեստրոս արք Եպիսկոպոս,
Երկրորդ տանուտէր,
Վրթանէս Կաղնոյ
երրորդ տանուտէր,
Գալստան Կաղզվանու
չորրորդ տանուտէր:

Օրինակ նամակի Ասպետութեան: