Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան Աշխարհին Բարձրայ Հայոց ՚ի գաւառէն Արտաշատայ, եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ ընդ քեզ, եւ երդմնելով քոյ առաջի ատենի տանուտերաց հայոց հաստատեցաք սիրտ մեր հաւատարիմ քեզ ՚ի վերայ տանն հայոց, տուաք պաշտօն լրտես պետութեան քեզ, երկայնամիտ Պետրոսիդ ՚ի մէջ քաղաքի Նախիջիվանու եւ շուրջ վիճակի նորայ ՚ի յերեսս երկրի Աշխարհին Բարձրահայքայ հայոց ժամանակաւ երիս ամաւ, զի երկայնամիտ Պետրոսդ կացցես եւ մնասցես պետ լրտեսութեան, եւ տուաք իշխանութիւն քեզ, որ ծախիւքն տանէն հայոց առնես սպասաւորս երկոտասան ՚ի ժամանակս խաղաղութեան, եւ երեսուն եւ վեց ՚ի ժամանակս պատերազմի այրս երկայնամիտ, շրջեցուցանելով նոցայ ՚ի յերեսս երկրին Հայաստանեաց, եւ ՚ի տարր յաշխարհ երկիրն թշնամեաց եւ դրացեաց հայոց լռելեան, եւ ամենայն զգուշութեամբ հանելով ամենայն լուր զոր ինչ եւ իցէ ամենայն շաբաթու մանրամասնաբար շարելով ՚ի վերայ երիս թղթու, մինն յանձնեսցես իշխան քաղաքի Նախիջեւանու, երկուքն ընծայեսցես մինն ՚ի նմանէ ՚ի դրունս տանն հայոց, եւ միւսն ՚ի ծածուկ խորհրդարանն նախարարին հայոց, եւ ՚ի կարգադրութենէ Տանէն Հայոց, փակեալ լիցի ձեռ եւ բերանն քոյ, որ ամենայն զոր ինչ լուր լռելեան եւ գաղտնի մի՛ խօսել եւ գրել յումեք բայց ՚ի երիս դրունս որպէս հրամայեցաք քեզ ՚ի վեր, եւ ջանալով հոգասցես հաւատարմաբար Տանն Հայոց, գրուեցաւ ՚ի դրունս բարձրագահ եւ այլն:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Միքայէլ իշխան.
Մանուէլ Գծագիր
Ս. Տ.
Վ. Տ.
Գ. Տ.

Օրինակ նամակի Զինապետութեան: