Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան յաշխարհէն Սունեաց եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ ընդ քեզ, եւ ՚ի վերայ երդման քոյ հաստատեցաք ՚ի միտս մեր հաւատարիմ քոյ լինիլ Տանն Հայոց, տուաք քեզ նամակ շնորհաց եւ պաշտօնի ամենայն կառապետութեան ժամանակաւ երիս ամաւ, զի դու Տեառն Պօղոսդ Երնճակայ իշխեսցես ՚ի վերայ ամենայն կառ յօրինող արհեստաւորաց, եւ զգուշութեամբ արբունս հասուցանիցես ամենայն կառ զոր ինչ յօրինեսցի ՚ի յերեսս երկրին Հայաստանեաց, զի գտցի միաբան թէ կերպարանն թէ երկայնութիւն թէ բարձրութիւն թէ հաստութեամբ ըստ իւրաքանչիւր աստիճանի համեմատ, այսինքն կառն որ ընդունի ՚ի վերայ իւր թօփն երկու լիպրանոց, ամենայն կառ այս աստիճանի մի եւ նոյն կերպարանի, նմանապէս 4 լիպրանոց եւ վեց լիպրանոց մինչեւ քառասուն եւ երկու լիպրանոց, ըստ իւրաքանչիւր երկայնութիւն, լայնութիւն, հաստութիւն, ընկալ Օրինակ ՚ի Տեառնէ հրաց զինապետի, եւ հրամայէ արհեստագործաց պահել հաստատուն ՚ի միտս իւրեանց յօրինել կարգիւ եւ համեմատութեան ըստ իւրաքանչիւր ծանդրութեան թօփի, նմանապէս կառս բեռնելոյ վառհօդս եւ ՚ի վերայ իւր ամրափակիւ սնդկաւ, նմանապէս կառք որում բեռնեցեալք հարկաւորեսցի կլօլս եւ կերակուրս եւ ամենայն մասունք կառաց չափով չափեսցի, եւ համեմատ ըստ իւրաքանչիւր աստիճանի յօրինեսցի ՚ի ամենայն տեղիս, որ եթէ ՚ի մէջ ամրոցաց քաղաքի եւ կամ ՚ի մէջ բանակի գուցէ՛ բեկանիցի մասն անդամի միոյ կառոյ ՚ի այլոյ կառէ դնելով ՚ի տեղի նորայ, մի՛ գտցի զանազանութիւն, եւ տուաք իշխանութիւն քեզ վրէժխնդիր լինելոյ ՚ի արհեստաւոր արանց կառայգործից, տեսանելով քեզ ՚ի միջի յօրինեցեալ կառաց հատ մի ցորենոյ մեծութեամբ զանազանութիւն, կամ պակաս, պատուիրեմ քեզ որոնեա ՚ի մէջ անտառին դաշտի աշխարհին մերոյ, զոր ինչ փայտ պինդ եւ թեթեւ եւ արժանի վասն կառուց եւ սանդղաց առ ՚ի երկայն ժամանակ գործածելոյ եւ այլն, գրուեցաւ ՚ի դրունս բարձրագահ եւ բարեվարք տանն հայոց այսմ աւուր յամսեանն դեկտեմբերի քսան յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1773:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Մ. Ի.
Մ. Գ.
Ս. Տ.
Վ. Տ.
Գ. Տ.

Օրինակ նամակի վրանապետութեան: