Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան աշխարհին Արարատեան, եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ ընդ քեզ ՚ի վերայ երդման քոյ հաստատեցաք ՚ի միտս մեր հաւատարիմ քոյ լինիլ ՚ի Տանն Հայոց, տուաք քեզ նամակ Շնորհաց եւ պաշտօնի տկարաց պետութեան ժամանակաւ երիս ամաւ, զի դու Տեառն Յովհաննէս Դվնու իշխեսցես ՚ի վերայ ամենայն տան տկարաց, որում պահպանի ՚ի Տանէն Հայոց, տուաք իշխանութիւն քեզ ծախիւք Տանն Հայոց յօրինել մերձ ամենայն մայրաքաղաքաց լայնարձակ տուն վասն բնակութեան տկարաց եւ խոցելոց, պատուիրեմք զգոյշանալ եւ գտանիլ բժիշկ վասն դարմանելոյ տկարաց, եւ որոնել ՚ի երեսս երկրին մերոյ ՚ի դաշտս ծաղկանց, եւ կղեվս անտառից, եւ արմատս խոտոց, ո՛չ թէ միայն վասն բժշկութեան դեղօրէից նոցայ, նա՛ եւս լուս ածելոյ պարգեւք գաղտնի, որ այժմոյս ՚ի մէնջ մեր անծանօթ, գուցէ ելանելով զանազան ծաղկունք սերմարունք կղեվ տակռիք, որ հարկաւորեսցի ժողովրդեան մերոյ եւ այլոց բազմաց, զի կարի ընթանալ առ ՚ի վաճառ ՚ի տարր յաշխարհ, տուաք իշխանութիւն քեզ ամենայն զօրութենէ զգոյշ լինիլ զի մի՛ մտցէ ՚ի բնութիւն ազգին հայոց եւ աշխարհն մեր բորոտութիւն, այսպիսի աղտս հան ՚ի միջէ տկարաց եւ յաշխարհէ, քաղաքէ եւ ամենայն բնակութենէ մերմէ, բնակեցոյ ՚ի տեղի բնակութեան առանձին ՚ի վերայ անմարդաբնակ լերանց, դարմանէ նոցայ մինչեւ փարատեսցի իսպառ ապա թոյլ տուր նոցա շրջիլ ՚ի յերեսս յերկրի մերոյ ազատ, եւ պատուիրեմք քեզ զի մի՛ խնայեսցես բժիշկ եւ դարման ՚ի հասարակ ազգէն հայոց եթէ գտցի տնանկ եւ աղքատ ծախ մխիթարելոյ նորա ՚ի Տանէն Հայոց հատուցումն լինիցի, եւ ունիս իշխանութիւն ծախիւք Տանն Հայոց պահել ամենայն տկարս ըստ իւրաքանչ քաղաքի յստակ զգեստիւք եւ բարեխառն կերակրօք գիտութեամբն ըստ իւրաքանչիւր աշխարհաց իշխանի քաղաքին, գրուեցաւ ՚ի դրունս եւ այլն:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Մ. Ի.
Մ. Գ.
Ս. Տ.
Վ. Տ.
Գ. Տ.

Օրինակ նամակի Հազարապետութեան: