Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան Բարձրահայկայ եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ ընդ քեզ, եւ ՚ի վերայ երդման քոյ հաստատեցաք ՚ի միտս մեր հաւատարիմ քոյ լինիլ ՚ի Տան Հայոց, տուաք քեզ նամակ Շնորհաց եւ պաշտօնի հարկաց դիւրութեան պետութեան ժամանակաւ երիս ամաւ, զի դու Տեառն Մկրտիչ Կարնու յիշխեսցես ՚ի վերայ ամենայն հարկաց մաքսից առ ՚ի դիւրութիւն կողմն ժողովրդեան մերոյ, զի ոչ ոք հարկապահանջք եւ մաքս առուք, հաս բաժնատէրք մի` նեղելով եւ խաբէութեամբ, եւ կամ յերկիւղալի առնելով հանիցեն հատ մի ցորենոյ յաւելի քան թէ կարգադրութիւնն հայոց ՚ի ժողովրդենէ մերմէ, եւ տուաք իշխանութիւն քեզ ջատագով լինիցիս ՚ի կողմանէ հասարակ ժողովրդոց բոլոր Հայաստանեաց ընդ դէմ մաքսապետաց եւ հարկապահանջից, եւ ձեռնատու նոցայ լինիցիս զի մի՛ մտցէ գանգատ նոցայ ՚ի դրունս դատաստանի մերոյ ընդ դէմ զրկօղաց նոցա, եւ թոյլ մի՛ տացես հարկապահանջաց զի հանիցեն հարկ, հաս բաժի՛ն եւ այլն ՚ի մաքուր յնդուց, եւ նուազն թողցեն վասն ժողովրդեան, թէ ոչ համահաւասար զոր ինչ տուրք ՚ի Տեառնէ տուեցեալ ՚ի յերեսս դաշտի նոցայ իւրաքանչիւր բաժնաւ գտցի, եւ զամենայն զոր ինչ ռահիւ որ կարի ըստ Օրինօք դիւրին առնիլ վասն ժողովրդեան, լեր ջատագով եւ Տէր քեզ Օգնական, գրուեցաւ ՚ի դրունս եւ այլն:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Մ. Ի.
Մ. Գ.
Ս. Տ.
Վ. Տ.
Գ. Տ.

Օրինակ նամակի ՚ի պաշտօնի Ռոճկահատոյց: