Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան յաշխարհէն Տայիքու եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ քեզ, եւ ՚ի վերայ երդման քոյ հաստատեցաք ՚ի միտս մեր հաւատարիմ քոյ լինիլ ՚ի տանն հայոց, տուաք քեզ նամակ շնորհաց եւ պաշտօնի ռոճկահատուցման պետութեան ժամանակաւ երիս ամաւ, զի դու Տեառն Զաքարայ պարտիզաց փորու զիշխեսցես ՚ի վերայ ամենայն զօրաց զինուորութեան ռոճկաց, եւ հատուցումն ռոճկաց ամենայն պաշտօնատարաց, ըստ իւրաքաչիւր հատուցումն լինիցի ՚ի ականատեսութեան քոյ ամենայն ամսոյ, եւ ՚ի վերայ թղթոյ ռոճկա ընկալութեան լինիցի ձեռնադրեալ ՚ի քէն ապա հատուցումն ստանայցէ ՚ի գանձարանէն, պատուիրեմք քեզ զի զգոյշ լինիցիս զի ռոճիկ հասարակ զինուորաց որ ելանէ ՚ի Տանէն Հայոց, անթերի մտցէ ՚ի ձեռն զինուորին մերոյ ըստ իւրաքանչ առաջի աւուրն ամսոյ եթէ առողջ եւ եթէ տկար անձանց, եւ դրամն հատուցանելոյ ռոճկի պիտոյ է յատկապէս ընտիր եւ յստակ լինիլ եւ ոչ հին եւ մի՛ մաշեալ եւ զոչ ինչ պակասութեամբ, զի մի՛ գուցէ զինուորն մեր կորուսանիցէ լոման մի պղնձոյ ՚ի հասարակօրէն ռոճկէ իւրմէ քանզի վարձ վաստակոյ իւր է, որում տքնի ցայգ եւ ցերեկ վասն Տանն Հայոց հաւատարմաբար, եւ լցուսցէ Տէր ամենայն պակասութիւն նոցա բարեվարիւք ՚ի այսմ աշխարհի եւ ՚ի փառս յաւիտենական ՚ի հանդերձելումն, գրուեցաւ ՚ի դրունս եւ այլն:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Մ. Ի.
Մ. Գ.
Ս. Տ.
Վ. Տ.
Գ. Տ.

Օրինակ Վաշխա Պարտու: