Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յայտնի լինի ամենեցուն, որ ես Մարտիրոս որդոյ Բաղրամի յաշխարհէն Աղձնու եւ ՚ի գաւառէն Պատիկու ՚ի գեղջէն Փէրիրու վաճառեսցի տունն իմ որ կայ կազմեալ ՚ի փողոցն վարդանեանց դրկից Մարտիրոսի որդոյ Մնացականի հարաւ կոյս, եւ Փիլիպպոսի որդոյ Ղազարու ՚ի հուսիս կոյսն, եւ չափաւորութեամբ ՚ի ափէ յարեւելեան կողմանէ առ արեւմուտ մինչեւ ՚ի ծայր վաթսուն կանգուն, եւ ՚ի հուսիսու առ հարաւ քառասուն կանգուն եւ երկու ըղուկ, այս միջոց բոլոր երկիրս շրջապատեալ պարսպիւք եւ շինութեամբ հիմանէ մինչեւ ՚ի վեր կազմելօք թէ քարիւ, թէ փայտիւ, թէ երկաթիւ եւ զամենայն զոր ինչ ՚ի նմայ ծառիւք բուսօք ջրհորօք եւ ակն ջրուց աղբերիւ բոլորովին վաճառեսցի Տեառն Դանիէլի որդոյ Պօղոսի մերոյ գեօղի բնակող վաճառականի չորս հարիւր քառասուն հայոց դրամ երծաթոյ, եւ բոլոր այս երծաթն ընկալայ ՚ի մէջ ձեռին իմոյ գինն վերոյ ասացեալ տանն իմոյ, ՚ի վերայ այս հատուցման թողի ամենայն կարողութիւն տէրութեան որ ունէի ես ՚ի վերայ ասացեալ տանն, եւ բոլորովին տվի վերոյ յիշեալ Տեառն Դանիէլին եւ արարի նմայ տէր եւ ժառանգորդ ՚ի վերայ վերոյ ասացեալ տանն մինչեւ յաւիտեան վասն հաստատութեան բանիս ձեռնադրեցի առաջի ատենի իշխանին աշխարհին մերոյ եւ կնքեցի թուղթս վաճառելոյ տանս այսմ աւուր դեկտեմբարի ամսոյ 15. յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1773. ՚ի գեօղն Փէրիս:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեաց,
կնքեաց եւ յանձնեաց.
Մարտիրոս քեօֆխայ Փէրիու.
Բաղրամ որդոյ Մարտիրոս.
Մարտիրոս որդոյ Բաղրամի.

Օրինակ նամակի զինուորական իշխանութեան ՚ի վերայ Մայրաքաղաքաց: