Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յայտնի լինի ամենեցուն որ ես զեբեդեայ որդոյ Կարապետի գեղջէն յԵղվարդու ետու անձն իմ երաշխաւորութիւն ՚ի տեղի պարտուց Միքայէլի որդոյ Գաբրիէլի նոյն յԵղվարդու բնակողի խոստացայ առաջի ատենի պատուելի յապարանի քաղաքին յԵրեւանու որում ժամանակի որ հրաման պատուելի ապարայնէ ելցէ կոչումն ՚ի վեր ասացեալ Միքայէլ որդոյ Գաբրիէլի պատրաստ ՚ի ատենի կացցէ, այլ եթէ փախիցէ նա՛ ես զեբեդայ որդոյ Կարապետի կացից ՚ի ատենի պատուելի յապարանի, եւ յանձն առից զամենայն պարտս Միքայէլի, եթէ նա՛ իցէ կենդանի եւ փախուցեալ, այլ եթէ բնականապէս մեռեալ ո՛չ մնասցէ պարտ երաշխաւորութեան ՚ի վերայ իմ, հաստատութիւն բանիս ձեռնադրեցի ՚ի յայսմ աւուր ՚ի մայրաքաղաքն յերեւան յամսեանն մարտի 16. յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1767:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Զեբեդեայ որդոյ Կարապետի.
Կիւրեղ որդոյ Աստուածատրոյ.
Սինաքարիմ որդոյ Ասանէթի.

Օրինակ թղթոյ երաշխաւորութեան վասն ընչից: