Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի Սահակայ Բագրատոնէ ծայրագոյն իշխանէ մայրաքաղաքին յԵրեւանու եղեւ խոստացեալ առ Մկրտիչ որդոյ Վրթանէսի նոյն քաղաքի վաճառականի զի ունի ազատութիւն բանալ շուկայն ՚ի փողոցս քաղաքին վաճառելով զամենայն զոր ինչ կերակուր, զգեստ, ոսկի, երծաթ եւ ամենայն հրահայելիք եւ ակունք եւ ակունք եւ ամենայն սերմ եւ բանճար խոտոյ մինչեւ փայտ պահելով զիւրն եւ զինչս իւր ՚ի ներքոյ սահմանին հայոց` հատուցանելով հարկ եւ մաքս եւ այլն, եւ արգելեցաք նմայ գնելոյ եւ վաճառելոյ դեղօրեայք որ իցէ մահացուցիչ, բայց եթէ դարսան վասն բժշկութեան վաճառիցէ առն որում գտցի ՚ի գնողէն երաշխաւոր եւ պահել պարտ է անթերի չափս եւ կշիռս հաւասար ըստ սահմանին հայոց, եւ ՚ի գործ վաճառութեան եթէ գնելոյ եւ եթէ վաճառելոյ իրաց զգոյշ լինիցի, զի մի՛ խաբեսցի արանց միամտից եւ ռամկաց, եւ մի՛ գնեսցի իր ինչ չափազանց յեժան որում ձգտի ՚ի միտ զի կարի գողացեալ, եւ մի վաճառեսցի չափազանց թանկ իբր խաբեցեալ, որ ՚ի վերայ այդպիսի պատահմանց դատաստան ընդունելոյ հարկեսցի, գրուեցաւ ՚ի դրունս մայրաքաղաքին յԵրեւանու, յայսմ աւուր մարտի ամսի չորս, յամի Տեառն փրկչին մերոյ Քրիստոսի 1773:
՚Ի Սահակ Բագրատոնի.

Օրինակ ՚ի հրովարտակի ելեալ ՚ի Նախարարէ: