Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք փոխանորդ ՚ի յորում գաւառէ եթէ պաշտօնի ՚ի տանուտէրութեան, եթէ իշխանութեան եթէ մեռցի եւ եթէ վասն մեղաց իւրոյ անկանիցէ ՚ի պաշտօնէ, փոխանակ նորայ կրկին ընտրեսցի ՚ի գաւառէ իւրմէ այլ ոք, որպէս հատոր տասն եւ չորսերորդ յօրէնս, եւ մտցի ՚ի տեղի ննջեցելոյ ժամանակաւ մնացորդի ժամանակին անցելոյն որում տուեալ էր նմայ յառաջնում: