Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յատկապէս աւուրս միոյ շաբաթոց բաժանումն լիցի այսպէս.
2. շաբաթ աւուր նախարարն խորհրդակցօք գտցի ՚ի յապարանն ծածուկ խորհրդարանի:
3. շաբաթ աւուրն դատաւորք ՚ի յապարանն դատաստանի:
4. շաբաթի աւուրն ըստ իւրաքանչ գործս իւրոյ:
5. շաբաթի աւուրն Տանուտէրք գտցին ՚ի Տանն Հայոց:
6. ուրբաթի աւուրն ամենեքեանն ընդ գործս իւր:
7. շաբաթի աւուրն մասնաւոր իշխանք ընդ մանր դատողութիւն ի՛ վերայ աշխարհի:
8. Կիրակի աւուրն հանգիստ եւ միտս առ Տեառն Արարիչն Աստուած: