Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն երկիրն Հայոց դաշտ եւ բլուրք, լերինք եւ անտառք եթէ տէրունի եւ եթէ սեպհական ժառանգութիւն ամենայն իշխանաց եւ ժողովրդոց եւ եկեղեցականաց ամենայն տարւոջ եւ ՚ի պատեհ ժամանակի վարեսցի, ցանեսցէ եւ պարարտեցուսցէ առ ՚ի առատութիւն: