Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք առանց հարկաւորութեան արժանոյ մի՛ ելցէ ՚ի տանէ եւ ՚ի բնակութենէ իւրմէ յետ ինն ժամ երեկոյեան առ այլ, եթէ հարկն պարտաւորեսցի նմա ելանել, պարտէ նմա ունիլ ընդ իւր լոյս ճրագի, եթէ ո՛չ ըմբռնեսցի գիշերապահն նմա եւ դիցէ ՚ի բանտի մինչեւ ցառաւօտ, եւ քննեսցի այրն եթէ գտցի անմեղ արձակեսցի նոյն աւուր, եթէ գտցի մեղաւոր պատժեսցի ըստ Օրինօք: