Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն եկեղեցւոյ կազմել գտանի երկու սեղանս վասն մատուցման սրբոյ պատարագի, մի ՚ի սեղանոյ կատարեսցի պատարագն ժամ արշաւալոյսի որում ընդունեսցեն Օրհնութիւն ծերք, պառաւունք եւ եւ ալեւորք, եւ ՚ի վերայ միոյ սեղանոյ մատուսցի պատարագ եօթն ժամ առաւօտու, որում ընդունեսցեն զօրհնութիւն երիտասարդք կանայք եւ կուսանք, մի՛ ոք տիկին, եւ կամ աղախինք, եւ հասարակ դստերք ժողովրդոց եւ մանկունք մի՛ ելցէ ՚ի տանէ եւ բնակութենէ իւրմէ առաջ քան ծագելոյ արեգական, բաց ՚ի տօնից սրբոց ընտանեօք միաբան: