Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն արու որ հասանի ՚ի հասակս երկոտասան ամաց հարկ ՚ի վերայ ծնողաց լիցի առաջին ժառանգութենէ ՚ի ստացուածքէն իւրեանց գնեսցեն թֆանկ մի եւ սուսեր մի տացեն տղային եւ հարկիցեն նմա մտանել արհեստս զինուորի: