Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն որ ցուցանէ առաջի ատենի տանուտերաց արհեստս նորագոյթ եւ շահաւէտութեան վասն հասարակաց բարութեան ՚ի վերայ Աշխարհին Հայոց գտցի պարգեւս ըստ արժանաւորութեան բանին իւրոյ: