Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Իշխան ՚ի վերայ ամենայն Աշխարհին Հայոց պարտաւոր լիցի ՚ի ժամանակի աշնան եւ հնձելոյ ցորենոյ պարտաւորեսցէ ժողովրդեան բնակողաց ՚ի յերեսս ամենայն գաւառաց իշխանութեան իւրոյ, զի ՚ի տանէ եւ ՚ի նոր ցորնէ իւրմէ ըստ իւրաքանչ ոք հարիւր կշիռ ցորեան մուծանիցէ ՚ի շտեմարանս ամրոցի գաւառին իւրոյ եւ ՚ի հին ցորենէ հանիցեն փոխարէն ցորեան անցելոյ տարուն առ տունն իւրեանց: