Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք ՚ի յերեսս Երկրին Հայոց որ ունի գանգատս պարտ է գրել նմայ ՚ի վերայ թղթոյ տէրունւոյ ձեռամբն ատենաբանի միոյ, եւ տացէ ՚ի տունն դատաստանին աշխարհին իւրոյ, եւ դատախազն պարտ է պատասխանել նմայ, գրեցեալ ՚ի վերայ թղթոյ տէրունւոյ. եւ ՚ի յամէն կողմանց երկուս անգամս վիճաբանութիւնս, յետ այնորիկ ընդունեսցի վճիռս իւր ՚ի ատենէ դատաստանի ՚ի վերայ թղթոյ տէրունւոյ: