Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում բանտ արկեալ վասն պարտուց եթէ ո՛չ գտցի ամենայն աւուր մի դրամ երծաթոյ մինչեւ երիս աւուրս` բանտ արկեալն ազատ լիցի ՚ի պարտուց, եւ ՚ի հրամանի վճռոյն ելցէ ազատապէս ՚ի բանտէն առ ուր եւ որ ինքն կամիցի, գանգատողն կորուսցէ ինչս իւր: