Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն գանգատող եւ դատախազ որում գտցի անպարտ, եւ կամ անիրաւութեամբ եւ նենգութեամբ գանգատեցեալ եւ ընդիմացեալ պարտէ մեղաւորն հատուցանել ծախն երկուց կողմից լեալ ՚ի դրունս դատաստանի եւ վնասն կորուսանելոյ ժամանակին արդարոյն: