Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն աշխարհի ՚ի յերեսս Երկրին Հայոց ծախիւք Տանէն Հայոց շինեսցի տուն զարգացուցանելոյ մանկունքն անօրէնութեամբ ծնեալ կաթնատուաւ կերակրօք հանդերձիւ մինչեւ հասակս եօթն ամ: