Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն աշխարհի ՚ի երեսս երկրին ծախիւք Տանէն Հայոց շինեսցի դպրատունս ՚ի միում աշխարհի երկուս, մի ուստերաց եւ մի դստերաց անօրէնութեամբ ծնեցելոց զի ուսուսցի ընթեռնուլ տառիւ եւ բառիւ հայոց մինչեւ երկոտասան ամս հասակի նոցայ եւ յապա թողցի ազատ: