Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի միջի ամենայն պտղոց եւ բուսոց ուտելեաց ՚ի բուսմանէ Երկրէն Հայոց, միմիայն արհամարեալ լիցի պտուղն անուանեալն բակլայ, եւ բուսն անուանեալն սիբեղ եւ կոտեմ, մի՛ ոք վարեսցի այսոքիկ ՚ի արտի իւրում, զի յոյժ վնասակար է բնութեան մարդոյ: