Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պարտապան որ ՚ի պարտոյ ոսկոյ եւ երծաթոյ, կամ գինոյ, ցորենոյ որ ոչ իցէ, պարտ քրէական զի մտեալ լինիցի ՚ի բանտ, եթէ գուցէ գտանիցէ երաշխաւոր ժամանակաւոր վասն անձին իւրոյ եւ թղթաւ ձեռնադրեցեալ երաշխաւորին տացէ բանտապանին իւրոյ` կարող է ելանել ՚ի բանտէն ամենայն երեկոյեան շաբաթու որում լուսանայ միաշաբաթն ազատապէս մտանել տուն եւ բնակութիւնս իւր եւ բոլոր Օրն կիրակէի մտանել տուն Տեառն Աստուծոյ եւ շրջել ՚ի քաղաքի եւ նոյն Օրն ժամ երեկոյեան դառնալ անդրէն ՚ի բանտ: