Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բանտ արկեալ պարտու ոսկոյ եւ արծաթոյ բայց ՚ի քրէական մեղաց եթէ գուցէ զի փախիցէ ՚ի բանտէ, իշխան աշխարհին յայնմիկ պարտական լիցի հատուցանել պարտն նորայ որում ունի ՚ի բանտ արկանողին: