Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իշխանք եթէ ծայրագոյն, եթէ մասնաւոր, եթէ ՚ի կարգէ զինուորութեան, եւ կամ կառավարութեան ամենայն կերպիւ բարիս ազատապէս գործել կարէ, այլ չար ոչ մի, եւ եթէ բարեգործութիւնք ուրեմն պատուեցեալ լինի ՚ի մէնջ, եւ հատուցումն բարեաց գործոց իւրեանց ըստ հաւատոց մերոց ստանասցեն ՚ի հանդերձելումն, եւ ՚ի գործս անօրէնութեան գործողն դատաստան ընդունեսցեն ըստ Օրինօք: