Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն տուն ողորմութեան կառավարեսցի ձեռամբ եօթն հօր որում ասի հայրք որբոց, եւ ստացուածք տանս շահեցուցանեն վարձիւ ՚ի վերայ արանց երաշխաւորաւ, եւ հայրք այսոքիկ ամենայն երիս տարւոջ մի անգամ նորոգեսցի համեմատելով ստացուածքն: