Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ ձեռս ՚ի վեր կալցի եւ իշխեսցէ եւ հարկանեսցէ ումեք, եւ կամ վիրաւորեսցէ, հատուցանել պարտ է պարտս գիշատող ինքնակալութեան իւրոյ այսպէս.
Հարկանողն եթէ հսկայ է եւ բարկացող մտցի ՚ի բանտ մինչեւ մեղմասցի եւ խոնարհեսցի:
Եթէ հարուստ է հատուցանէ տոկոս անիրաւ գանձոց իւրոց զի իջցէ հպարտութենէ:
Եթէ իշխանազուն եւ փառասէր է հարկանելով գան հայրցի նմայ հռչակաւոր տեղի:
Եթէ աղքատ է եւ անկարգութենէ գոյացեալ ՚ի բնական եռացմանէ արենէ, ընդունեսցի ՚ի վերայ իւր զի ստանասցէ ՚ի ձեռանէ առն յայնմիկ գանս նման նմի որպէս յինքն եհար նմայ: