Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն աղաւաշ խաղացող թէ թղթաւ եթէ ջօնկով ճանաւ եւ այլն, ցերեկն գտեալ ըմբռնեսցի եւ կողոպտեսցի զոր ինչ գտցի ՚ի ձեռին եւ տացի Տանն ողորմութեան Հայոց, այլ ՚ի գիշերն վասն անցուցանելոյ ժամանակ երկայնութեան գիշերի խաղացողքն մի շահեսցի եւ կորուսցի աւելի քան թէ երկու դահեկանս արծաթի, յաւելի քան զայս անարժան է եւ պարտաւոր տուգանաց: