Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Դստերք հայոց տի հասակի ամուսնութեան իւրեանց յետ չորեքտասան ամաց, եւ ուստերք յետ եօթին եւ տասն ամաց, յառաջ քան զայն ժամանակ արգելեալ իցէ: