Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք ամուսնացեալ միով ամուսնութեամբ գտցի շնորհ ՚ի Տեառնէ որ բազմեսցի ՚ի վերայ սեղանոյ տան իւրոյ, այր եւ կին երկոտասան որդոք, սոքայ ամենայն աւուրս այս ցանկալի ժամանակին կենաց իւրեանց ՚ի Տանէն Հայոց գտցեն երկոտասան հացս: