Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պարտական որ թաքուցանէ ինչս իւր ՚ի պարտատերէ իւրմէ եւ զինքն յօրինեսցի առաջի դատաստանի համարս սուտ, եւ եթէ հաստատեալ գտցի ստացուածք նմայ գաղեալ, պարտականն այն մի՛ գտցի ազատութիւն ՚ի պարտուց հատուցանիցէ գաղեալ իրս եւ ինքն մտցի ՚ի բանտ, մինչեւ հատուցանէ պարտս իւր: