Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն որ պարտական ոսկոյ, երծաթոյ, ձիթոյ եւ գինոյ եւ ամենայն ինչ ՚ի վերայ աշխարհի հատուցանել պարտ է պարտականն ստացուածքս իւր եւ ստացուածքս կնոջ իւրոյ, եւ անձն միմիայն պարտականին մտցի ՚ի բանտ, կին եւ որդիք դստերք եւ ամենայն սերունդաւ եւ ազգականաւ անձամբք, եւ ստացուածօք ազատ լինեն, բայց ստացուածքէ կնոջ եւ պարտականին: