Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մեղաւոր ոմն քրէական ո՛չ կարէ տալ երաշխաւոր եթէ ո՛չ անձն իւր կացցէ ՚ի բանտի մինչեւ դատեսցի, եթէ գանգատ ՚ի վերայ մեղաց նորայ երկբայելի լիցի կարէ դատաստանն ընդունիլ երաշխաւոր, բայց երաշխաւորն այն պարտ է լինիցի այր արժանի տէր ստացուածոց յաւելի քան թէ տասն բիւր դահեկան երծաթի, եթէ մեղաւորն դատապարտեսցի մահ եւ փախիցէ, եւ երաշխաւորն ոչ կարացի յանձնել մեղաւորն ՚ի ձեռն դատաստանի մինչեւ ամիսս վեց երաշխաւորն պարտական լիցի հատուցանել առ Տունն ողորմութեան Հայոց հինգ բիւր դահեկան երծաթ եւ յինքն մտցէ ՚ի բանտ ամիսս վեց, այնուհետ ազատ լիցի եւ ոչ ոք դատաստան սորա կրկին երաշխաւորութիւն մի ընդունեսցի: