Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Խորանն որում բազմին տանուտէրք նա՛ է Տանն Հայոց Օրէնք կարգադրութեան սոցայ լիցի Թագաւոր Հայոց, սովաւ գտցի բոլոր Ազգն Հայոց համախոհ Թագաւոր ՚ի վերայ յԱշխարհին Հայաստանեաց կալով եւ մնալով ՚ի վերայ իրաւանց եւ արդարութեանց ըստ կերպին եւ համեմատութեան Օրինաց, որում յուսամ զի թագաւորութեանս պակասութիւն մի լիցի: