Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պաշտօնեայ որում աստիճանի եւ պաշտօնի որ կոչեցեալ իցէ որ ՚ի վեր քան թէ տասնապետ որում ժամանակի եւ որում տեղի որ կամեսցի յետս դարձուցանել պաշտօնս իւր կարող է ինքն մնասցէ ազատ, բայց եթէ նա կրկին ցանկասցէ պաշտօնի մի` գտցէ ՚ի տեղի իւր, եթէ ոչ երիս աստիճան քաշ տեղի: