Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պաշտօնատար ծառայեցեալ հաւատարմաբար ժամանակս պաշտօնի իւրոյ, եթէ յետ երիցի ամաց հաճեսցի ընդ միտս տանուտերաց պաշտօնեայ նմա մնալ, կացցէ եւ մնասցէ ՚ի տեղի իւրում եւ կրկին հաստատեսցի թղթաւ հրամանաւ, թէ ինքն եւ առաքողն իւր եւս կամիցեն: