Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պաշտօն Դատաւորութեան, իշխանութեան, զինուորութեան, խորհրդակցութեան մինչ նախարարութիւն, մի՛ ոք գտցի իշխանութիւն զի ելցէ ՚ի աստիճանէ իւրմէ ՚ի վեր առաւել քան թէ շարս ամենայն ժամ եւ ամենայն տեղւոջ, եթէ մահու մեռելոց եւ եթէ վասն գործոց մեղաց, եւ եթէ ՚ի լրմանէ ժամանակի պաշտօնի անկելոց ՚ի աստիճանէ, ով ոք իշխան որ իցէ ՚ի տեղի նորայ մտցէ այն որում ներքոյ նորայ էր, եւ ՚ի ներքոյ նորայ, ամենեքեան միմիայն մի աստիճան բարձրասցեն, զի փոխանակ յետին դատարկ մնալոյ աստիճանի մտցէ այլ ոք ընտրեալ ՚ի Տանէն Հայոց, բայց տանուտէրն որ հարկաւոր է լցցի տեղի անկելոյն ՚ի բնիկ տեղակալէ իւրմէ ՚ի ծածուկ խորհրդակցէ ըստ Օրինօք: