Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն հակառակութիւն ՚ի վերայ ամենայն իրաց որում քաղաքի որ իցէ հարկաւոր է դատել ՚ի մէնջ դատաստանի նոյն քաղաքին, եւ եթէ ՚ի վճռոյն այնմիկ մի՛ բաւեսցի գանգատող եւ դատախազն կարող է յառաջ քան զ15 աւուր ժամանակի յետ վճռոյն իւրոյ մուծանել ՚ի բարձր դատաստան, այլ եթէ ՚ի վճռոյ դատաստանի քաղաքին իւրոյ բաւականասցի, եւ կամ տասն եւ հինգ աւուր ժամանակն անցանի, եւ կամ յառաջ քան զ15 օր մուծցէ ՚ի բարձր դատաստան եւ գտցի վճիռ ՚ի բարձր դատաստանէ այն իցէ արդարութիւն որ ոչ երբէք կրկին յիշել կարասցէ, եւ ո՛չ ոք դատաստան ՚ի վերայ վճռեալ բանի կրկին ունկս դնիցէ: