Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն վկայութիւն ՚ի յումեքէ որ հարկեսցի եթէ յառնէ, եւ կամ եթէ կնոջէ վկայն եւ վկայութիւն հարցանողն պիտի մտանել ՚ի խորան առանձին եւ փակել դրունս, եւ նախ երդմնեցուցանել վկայն ՚ի վերայ սրբոյ աւետարանի որ զոր ինչ հարցմունք ՚ի նմանէ արասցէ վկայն վկայեսցէ աննախանձաբար, եւ ամենայն զոր ինչ վկայութիւն որ ելցէ ՚ի բերանոյ վկային երդմնեցելոյն նոյն վկայութիւն շարեսցի ՚ի վերայ թղթոյ, եւ վկայն ձեռնադրեսցէ, եւ վկայութիւն առնողն հաստատեսցի ձեռամբ իւրով գրելով այսինքն` Մարտիրոս որդոյ Բաղրամի ՚ի գէղջէն Շիրականի սեպտեմբերի ամսի 14 յամի Տեառն 1771 առաջի իմ երդմնեցաւ եւ վկայեաց զոր ինչ ՚ի վեր գրեցեալ, եւ ձեռնադրեաց, եւ այս թուղթ վկայականի պարտ է ամրափակել եւ կնքել կնքաւ վկայութիւնս առնողին, եւ յերեսին գրել սա է վկայութիւն Մարտիրոսի որդոյ Բաղրամի, առ ՚ի հաստատութիւն բանին գանգատող Մաղաքիայ որդոյ Զաքարիայի որ եմոյծ ՚ի ատենի դատաստանին մայրաքաղաքին Երեւանոյ, եւ թուղթն այն ամուր կնքօք ընծայել առ ՚ի ատենն դատաստանի, զի ոչ ոք յառաջագոյն իմասցէ բանն վկայութեան վկային, մինչեւ ՚ի ժամանակն վճռահատութեան բացցի առաջի ատենի դատաւորաց եւ այլն: