Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն գունդ զինուորաց ՚ի ժամանակս պատերազմի ծանիցեն զօրագլուխս իւրեանց իբր նախարար, եւ ամենայն կուսակալք նորայ ըստ կարգի աստիճանին իւրեանց, երկրորդէ մինչեւ քանից երորդ որ լիցի անկանելով առաջինն ՚ի տեղի նորայ ծանիցեն ամենեքեան երկրորդն նմանապէս ըստ կարգի, որքան որ անկցի տեղի անկելոյն լցցի երկրորդն նորին: