Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որովհետեւ ծայրագոյն գաւազանն մտցէ մէնջ մեր ՚ի շառաւիղէ Սրբազանից մերոց ձեռամբ Արք Եպիսկոպոսին եւ եօթն իշխանաց մերոց, որում ձեռնադրի մայր դատաւորն տալոյ իշխանութիւն իշխանական գաւազանի զինուորութեան նոցա որում գտցի ընտրեցեալ ՚ի Տանէն եւ ՚ի տանուտերանց Հայոց, ուրեմն պարտ է ամենայն մայր դատաւոր ՚ի առաջին աւուր իշխանութեան իւրոյ տացէ իշխանութիւն գաւազանի ընդ երկրորդ դատաւորին զի մայր դատաւոր ով ոք որ իցէ եթէ մահու մեռցի, եւ կամ վասն մեղաց իւրոց անկցի ՚ի կարգէ աստիճանէ, նոյն աւուրն երկրորդ դատաւորն գտցի պատրաստ եւ տացի իշխանութիւն երրորդի իւրոյ, զի մնացորդ դատաւորն ունիցի իշխանութիւն տալոյ իշխանական գաւազանի, զի շառաւիղ իշխանութեանս մի՛ անջատեսցի: