Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն կապեալ եւ բանիւ արարեալ որ ոք զինուոր իշխանէ որ իցէ եթէ սպարապետէ մինչեւ ՚ի պաշտօն հարիւրապետ եւ իշխան աշխարհի հրամանաւ կապեալ հնազանդին իւրոյ, ոչ ոք կարէ արձակել բայց վճիռն դատաստանին ըստ արժանոյ վարձոյ գործոց ձեռաց կապողաց եւ կապելոց: